Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Infrastruktura

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanje infrastrukture v stanovanjskih kompleksih so povezani z vzdrževanjem ravne površine, odvodnjavanjem na manjšem pobočju ceste in strateško oceno poplavne ogroženosti. ACO ponuja kompleksne rešitve za te izzive z zagotavljanjem optimalnega odvodnjavanja, udobja in varnosti.

Funkcionalnost in dizajn

Visoko postavljene zahteve glede varnosti in zaščite javnih stanovanjskih območij ob hudih nalivih igrajo pomembno vlogo pri celostni oblikovalksi in estetski rešitvi v skladu s sodobnimi standardi.

Ravna površina in zaščita pred zrušitvijo

Poškodovane cestne površine na območju odtokov in kanalizacijskih pokrovov lahko povzročijo tveganje za vozila in varnost potnikov.

Inteligentno upravljanje s površinsko vodo v odsotnosti kanalizacije

Cilj je zmanjšati hidravlično obremenitev kanalizacijskega sistema z zadrževanjem, shranjevanjem in nadzorovanim odvajanjem površinske vode.

  • Modulni sistem omogoča vsestransko uporabo: možnost polaganja v radiju, zbiralniki za priklop na kanalizacijo, elementi z revizijskim pokrovom in elementi za obvladovanje višinskih ovir.
  • Modularni sistem posameznih elementov omogoča izvedbo številnih variant cestnih požiralnikov.  • Multitop vtočne rešetke za kanalizacijske jaške obremenitve D 400, velikosti 300 x 500 mm in 500 x 500 mm, ravne oblike in muldaste oblike.
  • Unikaten in inovativen podzemni modularni ponikalni sistem iz umetne mase, ki se uporablja za upravljanje s padavinskimi vodami (zbiranje, zadrževanje in ponikanje).

  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
  • Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza nas vseh, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi in družbe ter varujemo okolje za prihodnje generacije. Navedeno upošteva tudi Agenda 2030 Združenih narodov s ciljem trajnostnega razvoja, ki pravi, da je treba vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.
  • Pravilnik o projektiranju cest
  • SIST EN 1433:2003 - Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
  • SIST EN 858:2003 - Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina) - 2. del: Izbira najmanjše velikosti, vgraditev, obratovanje in vzdrževanje

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si