Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Redno in strokovno vzdrževanje mostov je osnova za doseganje potrebne varnosti pri uporabi cest. Pri načrtovanju prenove voziščnih konstrukcij mostov in nadvozov ter pri projektiranju novih mostov je potrebno nameniti posebno pozornost iskanju najkakovostnejših rešitev za odvodnjavanje meteornih vod. Poleg tradicionalnih rešitev odvodnjavanja mostov s točkovnimi požiralniki so strokovnjaki podjetja ACO ponudili inovativno rešitev z uporabo robnikov ACO KerbDrain Bridge - votlih robnikov iz polimernega betona.

ACO KerbDrain Bridge

Prednosti izdelka:

  • Robnik monolitne konstrukcije za odvodnjavanje voziščnih površin mostov
  • material: polimerni beton - odporen proti koroziji, zmrzovanju in talilni soli
  • integrirano EPDM tesnilo
  • nazivna velikost: 200 mm
  • višina robnika nad voziščem: 75 mm
  • sidranje v mostno konstrukcijo
  • opcijsko stranske odprtine za odvodnjavanje drenažnega asfalta (OPA izvedba)
  • razred obremenitve D400 po SIST EN 1433
ACO KerbDrain Bridge robnik

Robnik s stranskimi vtočnimi odprtinami ima odtočni kanal znotraj robnika. Izdelek je zasnovan v skladu s strogimi zahtevami za odvodnjavanje mostov in odraža naše izkušnje glede uporabe votlih robnikov pri odvodnjavanju občinskih cest in predorov. ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 združuje zahteve po zelo nizki vgradni višini, visoki hidravlični zmogljivosti, na udarce odporni konstrukciji in vodotesnih spojih.

ACO KerbDrain Bridge revizijski element

Za pregled in vzdrževanje ACO KerbDrain Bridge KD 200-75, robnika z integriranim odvodnjavanjem, sta na voljo dve različici revizijskih elementov. Revizija v osnovni izvedbi služi samo za dostop in vzdrževanje sistema, v dodatni izvedbi pa je izvedena kot iztočni element z integriranim tesnilom za priklop iztočne cevi DN 150 na dnu kanalete pod revizijsko litoželezno rešetko. Litoželezna rešetka je opremljena z vrtljivim zglobom za bočno dviganje in varnostnim brezvijačnim zaklepom Powerlock. Svetle mere revizijske odprtine 200mm x 450mm so zasnovane tako, da ustrezajo uporabi glave visokotlačnega čistilnika in premeru sesalne cevi.

Področja vgradnje:
  • Mostovi
  • Nadvozi

ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 vgrajujemo na posteljico iz cementne malte obogatene s polimeri. Robnike polagamo v predvideno linijo tako, da nove elemente spuščamo od zgoraj navzdol v utor že vgrajene kanalete, pri čemer upoštevamo položaj integriranega tesnila ter smer toka vode (puščica na strani robnika).

Ker je ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 mejni element vzdolž voznega pasu mostu in se vgradi pred betoniranjem konstrukcije, ga lahko uporabimo tudi kot opaž za definiranje naklonov in izvedbo zaključnih tlakov tako na vozišču kot na pločniku.

Odvodnjavanje z vertikalnim iztokom

ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 ponuja možnost tipičnega vertikalnega iztoka DN150 z integriranim tesnilom (EPDM) na dnu kanala. Pri izvedbi iztoka se vgradi cev DN 150 v litoželezni požiralnik s prirobnico, ki hkrati postane povezava med robnikom in predvidenim cevnim sistemom za odvodnjavanje meteorne vode. Litoželezni požiralnik ima prirobnico za vpetje hidroizolacijskega sloja in možnost sprejema precejnih vod z nivoja hidroizolacije. V območju požiralnika se naj uporablja drenažni beton.

Izvedba z drenažnim asfaltom (OPA)

ACO KerbDrain Bridge je opcijsko na voljo tudi za vozišča iz drenažnega asfalta (OPA).
Svetla višina v prerezu je 63 mm pri standardni izvedbi in 83 mm pri izvedbi OPA. Površina prereza, merjena do kote vozišča, znaša 96 cm² pri standardni in 132 cm² pri različici OPA. ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 ima štiri vtoke na tekoči meter robnika, dolžine 90 mm in višine 60 mm. Za varno odvodnjavanje je pri vgradnji kanalet in asfalta dopustna toleranca do maksimalno 10 mm.

ACO KerbDrain Bridge_Katalogpdf

ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 (desni)pdfdwg
ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 (levi)pdfdwg
ACO_KerbDrain_Bridge_KD_200-75_revizija, iztok v dno DN160pdfdwg
ACO_KerbDrain_Bridge_KD_200-75_revizijapdfdwg

ACO KerbDrain Bridge popisxlsx

ACO_KerbDrain_Bridge_KD_200-75_vgradnjapdfdwg

Darja Rup, inž. gradb.

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

T: (03) 817 18 85
M: 041 831 752
E: darja.rup@aco.si

Primož Gajšek

Produktni vodja

T: (03) 817 18 83
M: 031 350 146
E: primoz.gajsek@aco.si

Linijsko odvodnjavanje