Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Upravljanje s padavinsko vodo

Globalne podnebne spremembe povzročajo vse pogostejše ekstremne vremenske pojave kot so suše in močni nalivi. Če k temu prištejemo še hitro urbanizacijo, ki naj bi se do leta 2050 podvojila, bodo zmogljivosti obstoječih kanalizacijskih sistemov pod velikim pritiskom. Zato je potrebno pri načrtovanju industrijskih in komercialnih projektov omenjene vplive skrbno analizirati in povečati zmogljivosti za upravljanje s padavinsko vodo. S sklopom ukrepov trajnostnega upravljanja (učinkovito zbiranje, čiščenje, ponovna uporaba, ponikanje na mestu nastanka ali zadrževanje in odvajanje), bi lahko zmanjšali in obvladali nevarnosti za zdravje in življenje ljudi ter zagotovili večjo varnost in zaščito njihove lastnine.


Podjetje ACO ponuja rešitve za upravljanje s površinskimi vodami naslednje generacije, ki nadzorujejo tok padavinske vode od njenega zbiranja, čiščenja oz. obdelave in zadrževanja do pravočasnega in kontroliranega odvajanja nazaj v naravo, s čimer obnavljamo naravni vodni cikel. Naše trajnostne sistemske rešitve so praktične in stroškovno učinkovite ter vam bodo pomagale pri obvladovanju varnosti voda v korist ljudi in okolja.

Swm Video Thumb

Smer toka padavinske vode

Kako se začne upravljanje s padavinsko vodo?

Padavinsko vodo, ki jo je treba obdelati, je potrebno čim prej zbrati s površine s sistemom za odvodnjavanje, ki hkrati zagotavlja varnost za ljudi, objekte in prometnice v neposredni bližini. ACO ponuja širok program kanalet za odvodnjavanje, ki so načrtovane za optimalno učinkovitost in v skladu z zahtevami vsakega posameznega projekta.

Katere vode se morajo prečistiti?

Površinska voda s parkirišč, bencinskih črpalk, avtopralnic ali drugih prometnih površin vsebuje naftne derivate in mulj, ki je obremenjen s težkimi kovinami ostanki od obrabe gum in zavornih ploščic ter drugimi nevarnimi snovmi. Te predstavljajo potencialno nevarnost, če pridejo v kanalizacijo ali naravni vodotok, pri čemer lahko pride tudi do onesnaženja tal in podtalnice, torej celotnega ekosistema.

Kdaj je potrebno zadrževanje padavinske vode?

Zadrževanje je potrebno kadar ima kanalizacijski sistem ali drug sprejemnik omejeno kapaciteto. Zbiralniki, regulacijski elementi in zadrževalniki zagotavljajo, da zbrane padavinske in/ali industrijske vode ostanejo v sistemu za odvodnjavanje. Tako jih je mogoče nadzorovati in kontrolirano izpuščati v kanalizacijo ali vodotok. S tem se poveča stopnja zaščite in varnosti objektov pri ekstremnih padavinah.

Kako se voda odvaja na nadzorovan način?

Linijske kanalete in požiralniki zberejo padavinsko vodo, ki jo je če je onesnažena potrebno še očistiti in obdelati (izločevalci olj, usedalniki mulja, tehnični filtri ipd..). Tako prečiščeno vodo lahko nato začasno zadržimo v podzemnih ACO Strombrixx zadrževalnikih in jo s pomočjo regulatorja pretoka ACO Q-Brake kontrolirano odvajamo v sprejemnik padavinske vode.


Odgovarjajoči ACO proizvodi